Statut Fundacji

STATUT
FUNDACJI PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Przymierze Miłosierdzia – zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez Marcosa Viniciusa da Silva Dias, zwanego dalej Fundatorem. Siedziba Fundacji mieści się w Szczecinie i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1.     Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizowania

§ 6

Celem Fundacji jest działalność społeczno-edukacyjna zmierzająca do wszechstronnego i integralnego rozwoju każdego człowieka oraz społeczeństwa, bez różnicowania osób. Szczególna uwaga jest poświęcona rozwojowi duchowemu.

§ 7

1. Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

1)    utrzymania misji prowadzonej w Polce przez Ruch Eklezjalny Przymierze Miłosierdzia z siedzibą w Archidiecezji Sao Paulo;

2)    pomocy społecznej –  wspierając znajdujące się w potrzebie dzieci, młodzież, ludzi bezdomnych oraz zubożałe rodziny, poprzez zaspakajanie ich podstawowych potrzeb w formacji moralnej, intelektualnej i dotyczącej ogólnoludzkiego rozwoju oraz, w ramach potrzeby, udzielając im schronienia;

3)    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

4)    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

5)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

6)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

7)    działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

8)    działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

9)    działalności charytatywnej;

10) promocji i organizacji wolontariatu;

11) wychowania;

12) kultury i sztuki;

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.

§ 8

W trakcie rozwoju swoich działań Fundacja zawsze będzie wyraźnie utrzymywać swoją tożsamość i nie będzie w żaden sposób rozróżniać ludzi ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, warunki społeczne, poglądy polityczne lub wyznawaną wiarę. Co więcej, będzie poszukiwać rozwiązań, by być mostem i przymierzem miłosierdzia między ludźmi dobrej woli, aby móc służyć najbardziej potrzebującym, w nieustannym poszukiwaniu dialogu i współpracy między ludźmi różnych wyznań, ideologii i narodowości.

§ 9

Fundacja współpracuje z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 10

W celu utrzymania swojej całkowitej i absolutnej niezależności Fundacja nie będzie przejmować, bronić czy też faworyzować interesów jakiegokolwiek podmiotu w celach zysku lub promocji.

 

Rozdział III
Działalność Gospodarcza

§ 11

1.     Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku.

2. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)    Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

2)    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

3)    Ruchome placówki gastronomiczne;

4)    Przygotowanie o dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

5)    Przygotowanie i podawanie napojów;

6)    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

7)    Wydawanie książek;

8)    Wydawanie gazet;

9)    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

10) Pozostała działalność wydawnicza;

11) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

12) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

13) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

14) Działalność agencji reklamowych;

15) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

16) Działalność usługowa, związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

17) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

18) Działalność organizacji religijnych;

19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami, własnymi i dzierżawionymi;

20) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

22) Działalność wspomagająca edukację;

23) Nauka języków obcych;

24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

25) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

26) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

27) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Z majątku Fundacji zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji kwota
1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad dotyczących osób prawnych.

 

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Cały majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Przychody Fundacji pochodzą z:

1)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

2)    zbiórek publicznych;

3)    dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 16

1. Fundacja może przyjąć w drodze dotacji, darowizn, spadków, zapisów i zbiórek publicznych wyłącznie dobra, które przeznaczono na realizację celów Fundacji.

2. Fundacja zachowa szczególną staranność, aby wszystkie zaakceptowane dotacje, darowizny, spadki i zapisy, były sfinalizowane według pragnienia ofiarodawcy.

§ 17

Fundacja oferuje to co ma w nadmiarze diecezji Kościoła Katolickiego, na terenie której Fundacja ma siedzibę, albo innym instytucjom lub fundacjom o zbieżnych celach.

 

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:

1)    Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

2)    Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 19

Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych.

§ 20

Do wyłączonych kompetencji Rady należy:

1)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

2)    kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu.

3)    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,

4)    powoływanie i odwoływanie Członków Rady,

5)    podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,

6)    likwidacja Fundacji.

§ 21

1. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków.

2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

3. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator – Marcos Vinicius da Silva Dias. Kolejnych członków Rady, powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Fundacji.

5. Gdyby w Radzie Fundacji było mniej niż 3 (trzech) Członków, pozostali członkowie Rady podejmują Uchwałę o wyborze brakujących Członków Rady w terminie 6 miesięcy od dnia powstania braku w składzie Rady.

6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

§ 22

W zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Rada jest organem niezależnym od Zarządu.

§ 23

1. Uchwały Rady zapadają większością 70% oddanych głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady.

2. Każdemu Członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.

3. Głosy wstrzymujące się uważa się za głosy nie oddane.

§ 24

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Rada Fundacji wybiera w drodze uchwały na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona Przewodniczącego Rady. O zmianie Przewodniczącego Rady decyduje Rada w drodze uchwały.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub dwóch Członków Rady działających łącznie, wysyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy, w celu składania wyjaśnień Członek Zarządu Fundacji.

5. Rada może podejmować ważne uchwały także poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść, wyrażoną w jakiejkolwiek formie.

Zarząd Fundacji

§ 25

1.Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków.

2. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

3. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

4. Pierwsi członkowie Zarządu zostają powołani przez Fundatora – Marcosa Viniciusa da Silva Dias. Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

5. Gdyby w Zarządzie Fundacji było mniej niż 3 (trzech) Członków, pozostali członkowie Rada Fundacji podejmuje Uchwałę o wyborze brakujących Członków Zarządu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania braku w składzie Zarządu.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie w drodze uchwały Rady Fundacji.

6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Zarządu Fundacji i Członka Rady Fundacji.

§ 26

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 27

Zarząd w szczególności:

1)    reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością,

2)    sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

3)    przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

4)    powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

5)    ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,

6)    opracowuje i przedstawia Radzie każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

§ 28

1. Uchwały Zarządu zapadają większością 70% oddanych głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

3. Głosy wstrzymujące się uważa się za głosy nie oddane.

§ 29

1. Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zarząd Fundacji wybiera w drodze uchwały na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona Przewodniczącego Zarządu. O zmianie Przewodniczącego Zarządu decyduje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, wysyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Zarządu o planowanym porządku obrad Zarządu Fundacji.

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

§ 31

Zarząd odpowiada przed Radą za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Zmiana statutu Fundacji

§ 32

1. Zmiana statutu Fundacji odbywa się w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

2. Uchwała Zarządu o zmianie statutu wymaga zgody Rady, wyrażonej w formie uchwały.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie lub ograniczeniu cel Fundacji.

§ 35

W przypadku likwidacji Fundacji, wszystkie dobra będą przyznane diecezji Kościoła Katolickiego, na terenie której Fundacja ma siedzibę, albo innym instytucjom lub fundacjom o zbieżnych celach.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 37

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

STATUT FUNDACJI PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA

statut do pobrania [PDF]