Słowo na Styczeń 2014

“Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6).

Wszystkim pragniemy życzyć Szczęśliwego Roku 2014!

Szczęśliwego nowego roku, w nowości Chrystusa, Naszego Pana, który swoim narodzeniem nadał nowy kierunek czasom, zaznaczając nowy początek w historii tego świata!

Wielu w tych dniach pozdrawiało się takimi słowami: “Nowy Rok, nowe życie!” To piękne życzenia, które czynimy także naszymi dla każdego z Was: przyjaciół, darczyńców, członków, krewnych, braci i sióstr tej małej i pięknej rodziny Przymierza Miłosierdzia.

Rzeczywiście istnieje w sercu każdego człowieka niegasnące pragnienie nowości, nieustanne poszukiwanie wiecznej młodości, niezmienna potrzeba odnowienia, stałe poszukiwanie nowych rzeczy. Kultura konsumpcjonizmu i marnotrawienia próbuje odwrócić i zamienić to intymne doświadczenie serca człowieka na interesy rynkowe. “Idolatria pieniądza”, jak mówi Papież Franciszek, prowadzi ludzkość do wiary, że można “kupić” to “nowe”, którego szuka, ale rzeczy materialne, które przemijają, nie mogą go dać.

W ten sposób, coraz częściej pojawiają się nowe patologie kompulsywne, które prowadzą ludzi do obsesyjnego kupowania wszystkiego, co jest promowane na rynku, i desperackiego uciekania od nieuniknionego starzenia się, tracąc przy tym majątek na operacje i produkty kosmetyczne.

Istnieje jedyne źródło, które może zaspokoić serce człowieka, Jezus: ”Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6).

W tym roku chcemy zanurzyć się w tej rzece wody żywej, która odnawia wszystko. Będzie to dla całej Wspólnoty rok Ducha Świętego! Obietnica Pana jest pewna. Jego Słowo jest prawdziwe i stwórcze, ono sprawia to, co mówi. ono jest: “DABAR” (z hebrajskiego – słowo sprawcze: “mówi i czyni”)! On daje Ducha bez miary, Ducha, który czyni z nas mężczyznami i kobietami nowymi!

Wystarczy jeden moment, aby narodzić na nowo i wszyscy, tak jak Nikodem, potrzebujemy “ponownego wejścia do łona matki i narodzenia się na nowo” (por. J 3,4b). Jedyny warunek to pragnąć!… “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! (…) Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37-39).

Niech ten rok będzie rokiem pragnienia… szalonego pragnienia coraz bardziej i bardziej Ducha Świętego.

W ostatnich dniach przyjęliśmy dziewczynę, mającą 18 lat, mieszkającą na ulicy, ofiarę cracku (narkotyk silnie uzależniający i wyniszczający organizm), zniszczoną, wychudzoną. Wchodząc do naszego domu, dosłownie skoczyła z radości i powiedziała: “Czy ja umarłam? Gdzie jestem? Czy jestem w raju? Wchodząc tu poczułam się odnowiona, zauważyłam, że coś się zmieniło tu w środku, nie potrzebuję więcej narkotyków, czuję się nowym człowiekiem, tak jak wy… co się stało? Zmieniło się wszystko, moje serce jest nowe!”.

Ile razy doświadczamy tego cudu podczas Talitha Kum, Kana, podczas ewangelizacji! Ile życia odnowionego, przemienionego przez chwałę Boga!

Wszystkie nasze fraternie, grupy, mają się stać matczynym łonem, w którym możemy się ponownie narodzić.

”Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6).

Nie przez przypadek w zeszłym roku próbowaliśmy żyć w “nauce Maryi”. Rzeczywiście ona, nasza Matka i Założycielka, którą umiłowaliśmy nazywać tytułem Niepokalanej w Duchu Świętym, jest pierwszą “charyzmatyczką” ochrzczoną w Duchu Świętym i ogniu.

“Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1,35), w niej jako pierwszej dokonuje się to, co stanie się podczas Pięćdziesiątnicy poprzez jej wstawiennictwo: “Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa (Dz 1,14)

Mamy trwać z Maryją na modlitwie, jednomyślnie, aby przemieniać wszystkie fraternie w wieczerniki miłości. Potrzebujemy “wejść do jej łona”, do jej Niepokalanego serca, pełnego łaski, aby “narodzić się na nowo”!

Dlatego ona stała nadal u stóp Krzyża w godzinę narodzin nowej Ludzkości, przyjmując nas jako dzieci, aby “odtwarzać” Jezusa w nas. To On, prawdziwy i jedyny “nowy człowiek”, który chce żyć w nas. Nie przez przypadek według Świętego Jana “Pięćdziesiątnica” dzieje się na Krzyżu, kiedy Jezus, po daniu nam Maryi jako matki, “skłoniwszy głowę oddał Ducha” (J 19, 30b).

To u stóp Krzyża jesteśmy odnawiani i stajemy się “płodni”, trwając jak Maryja, stając wobec bólu rodzenia, w doświadczeniach życia i w radości zawierzenia miłości, która natychmiast rozradowuje się z życia, które się rodzi. Nie zapominamy, że dusze kosztują cierpienie i rodzą się poprzez poświęcenie.

Tutaj są trzy postawy, które otwierają nasze serce w tym nowym roku, na nowe i cudowne doświadczenie Mocy Ducha Świętego:

  1. pragnąć, chcieć coraz więcej i więcej Ducha Świętego;
  2. trwać z Maryją, jednomyślnie na modlitwie;
  3. trwać zjednoczeni, z Maryją, u stóp Krzyża, smakując każde doświadczenie i cierpienie, radość rodzenia i narodzin kolejnych synów i córek Bożego Miłosierdzia.

”Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6).

Nowy rok, nowe życie!

Ewangelizujmy zatem, z odnowioną żarliwością i śmiałością w Duchu Świętym, aby wielu mogło doświadczyć tego samego co Laryssa, która podczas Talitha Kum, w trakcie spoczynku w Duchu Świętym, usłyszała głos, który zapraszał ją, by nie bała się zawierzyć się Panu i powiedzieć tak… Zaraz potem, w innym momencie, usłyszała jasno te słowa: “Córko, teraz idź i pójdź za moim powołaniem, podążaj moją droga i głoś moje Słowo tym, którzy go jeszcze nie znają… zanieś moją Miłość dla tych, którzy jeszcze nie poczuli się kochani przeze mnie!”

To jest nasze najgłębsze pragnienie dla wszystkich i pragnienie Serca Miłosiernego naszego Boga: aby dokonała się Pięćdziesiątnica Miłosierdzia w świecie!


Antonello Cadeddu