Akceptacja własnej historii – Słowo na kwiecień 2021

Józef: dziedzic obietnicy

„Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16).

W jedności z papieżem Franciszkiem chcemy w tym roku zgłębić postać św. Józefa z całym Ruchem. Człowiek cichy, ukryty, o pewnych cechach, które, gdyby nie przypadek, nigdy nie czulibyśmy się zachęceni do ponownego ich dostrzeżenia.

Przechodzi przez Ewangelię nie wypowiadając ani jednego słowa. Jednak to właśnie on został wybrany przez Boga, aby być “Stróżem” dwóch skarbów dla nas chrześcijan: Jezusa i Maryi. Mężczyzna, któremu Bóg zaufał i który, przyjmując swą misję, współdziałał w Boskim Wcieleniu i w zbawieniu ludzkości.

W przekazach genealogicznych Józefa pojawiają się cnoty lub czyny różnych ludzi przedstawionych w historii biblijnej, co pozwala nam lepiej poznać osobę tego godnego podziwu Patrona Kościoła i  ojca Jezusa Chrystusa.

Józef należał do domu i rodu Dawida (Łk 2,4). Jest to ważny fakt w historii synostwa i proroczego wypełnienia się Jezusa. Możemy zaobserwować, na przykład, takie znaczenie w różnych prezentowanych tekstach Ewangelii Mateusza i Łukasza. W Mateusza, ewangelista przedstawia tradycyjną genealogię epoki (ojcowskiej), a w Łukasza, pokrewieństwa (matczynej). Oba potwierdzają Dawidowe pochodzenie Jezusa.

„Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16).

Kiedy ponownie czytamy o pochodzeniu Józefa, przypominamy sobie każdego króla, proroka, patriarchę i papieża, który daje Józefowi przywilej bycia częścią błogosławionego, posłusznego i wiernego potomstwa Boga.

Chociaż w Biblii nie ma długich fragmentów o Józefie, to jednak sam fakt wskazania np. chronologicznej linii jego pokoleń, pomaga nam zidentyfikować ważne punkty dotyczące jego osoby. “Wszystkich zatem pokoleń [jest]:od Abrahama do Dawida pokoleń czternaście, i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń czternaście, a od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń czternaście” (Mt 1,17).

Pytania takie jak: Kim był Abraham, Dawid? Co to było przesiedlenie babilońskie i co się wydarzyło do czasów Chrystusa? Są to pytania, które wzbudzają naszą ciekawość i chęć zdobycia większej wiedzy. Dlaczego jednak Pismo Święte oferuje nam tak wiele danych genealogicznych?

Ponieważ Chrystus, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, wcielił się nie tylko w ciało, ale w historię istoty ludzkiej. On, całkowicie Bóg, był w pełni człowiekiem, poddając się ziemskiemu ojcu i całemu jego rodowi, aby zbliżyć się i być jak każdy człowiek.

„Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16).

Genealogia Józefa, wykazała prawdziwie, że Jezus jest “Synem Człowieczym” i że Jego przyjście odpokutowuje grzechy ludzi, począwszy od grzechów jego rasy, jego ludu, jego potomków. On naprawdę należał do rasy ludzkiej, wziął na siebie jej dziedzictwo. Ponadto, Chrystus przyszedł, aby zbawić: mężczyzn i kobiety, pogan i Judejczyków, sprawiedliwych i grzeszników, wszystkich. Nie przez przypadek, ale na potwierdzenie wcześniejszego aktu, znajdujemy w tej genealogii opis trzech kobiet grzesznych i z marginesu, tak określone przez społeczeństwo tamtych czasów. Te

relacje dają nam możliwość kontemplacji nowej rzeczywistość: czystość i świętość tej, która wkracza w narrację owego rodowodu, mówiąc “Tak” Woli Ojca: Maria.

„Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16).

Józef był zawsze w sercu i w sercu Bożej Opatrzności. To właśnie z tego pochodzenia miał się narodzić Mesjasz, który zbawi świat. I tak wypełniło się proroctwo.

Bóg Ojciec realizuje wszystkie swoje zamiary poprzez osobę ludzką. I ta osoba żyje na dłoni Jego ręki. To jest wybór, którego On dokonał i zawsze będzie dokonywał, ponieważ nas kocha.

Poszerzając nasze horyzonty i przenosząc ją do naszej rzeczywistości, nie możemy dostosować się do wizerunku dzieci/owoców przypadku, ani nawet być znani tylko jako przedmioty, które się wyklucza, ponieważ nie mają żadnej wartości.

Jesteśmy istotami przemyślanymi i ukształtowanymi przez Boga! Z historią, z pochodzeniem, pełnymi cnót i słabości, z rodowodem, który On dobrze zna. Jesteśmy wymarzeni i zaprojektowani przez ręce Boga. On kontempluje nas, podziwiając w Wieczności to, co stworzył: każdego z nas! “I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi” (Ps 139, 14-15).

„Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16).

Refleksja nad genealogią Józefa, która nadała znaczenie historii Jezusa, przypomina nam również naszego ojca, matkę, dziadków. To poprzez nich otrzymaliśmy ten dotyk Boski, który uzdalnia nas do uwielbienia, do modlitwy, aby realizować boskie marzenia. Wierz: wobec każdego z nas Ojciec Niebieski ma nieskończone, wieczne marzenia i przodkowie, którzy są z mojej lub twojej rodziny, byli częścią tego planu. Przynależność do tej rodziny, Bóg już myślał o mnie, o tobie. Jaka byłaby nasza historia, nasza przynależność w tamtym czasie?

Każdy z nas ma to samo powołanie, co Józef: powinniśmy nieść Jezusa światu, wszystkim, aby każdy, kto zbliży się do naszego życia, znalazł w nim Zbawiciela.

Jestem pewien, że z mojej matki Maryii mojego ojca Emilio, narodziłem się, aby ogłosić światu, że Jezus jest żywy, i aby głosić, że warto żyć! Nauczyli mnie tego mój ojciec i moja matka, jak również Józef uczył troskliwości swojego syna: Jezusa.

I tak jak uczynił Józef, Jezus oczekuje ode mnie, że przyjmę Go do historii mojego życia.

Więc, jakiego wyboru chcesz dokonać: wierzyć światu, który propaguje “płynność” życia, czy wierzyć, że jesteś owocem potomków, którzy zrodzili cię, abyś DZIŚ realizował zamysły Ojca w niebie, od wieczności?

Nie jesteś zagubionym obiektem we wszechświecie, jesteś SYNEM BOGA OJCA!

O. Antonello
Założyciel
Przymierza Miłosierdzia